ide

Akredytacje na pojedyncze mecze:

Wnioski akredytacyjne na pojedyncze mecze składać można do godz. 12:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień rozgrywania meczu wysyłając e-mail na adres: sekretariat@tsgwarek.pl.

W treści wiadomości proszę podać:
– imię i nazwisko;
– nazwę redakcji;
– rodzaj akredytacji (Prasa/Radio/Internet/Foto/TV);
– nr telefonu;
– mecz, którego dotyczy wniosek.

Możliwości odbioru akredytacji w dniu meczu:

– sekretariat TS Gwarek (dla mediów drużyn przyjezdnych);
– żółta kasa biletowa przy ul. Wojska Polskiego (dla mediów pozostałych).

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Print Friendly